| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Jeśli ukończyłeś 30 lat i jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, które należą do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych (długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, niskie kwalifikacje), dodatkową kategorią są kobiety posiadające wyższe lub policealne wykształcenie.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie, należące do I lub II profilu pomocy. Planowana liczba osób objętych wsparciem do końca 2016 roku wynosi 196 osób, w tym 92 kobiety oraz 104 mężczyzn.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą niedyskryminacji oraz równości szans płci na rynku pracy.
Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmie usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 24.04.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz 149).

W ramach projektu, w 2015 roku zaplanowano następujące działania:
- staże – 15 osób
- szkolenia indywidualne – 25 osób
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 26 osób
- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 20 miejsc*
*szczegółowe informacje dotyczące terminów naboru znajdują się na stronie internetowej PUP w Piasecznie: 
www.puppiaseczno.com w zakładce -> Formy aktywizacji -> Bieżące

Projekt będzie kontynuowany w 2016 r., w którym zaplanowano realizację szkoleń indywidualnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.
Udział w projekcie zakłada zwiększenie szans osób bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej, zdobycie nowych kwalifikacji oraz dostosowanie do potrzeb pracodawców. 
W ramach projektu zaplanowano:
- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%
- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%
- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%
- dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%
Łączna wartość realizacji projektu w 2015 i 2016 r. wynosi 2 351 006,00 zł, w tym 1 880 804,80 zł ze środków wspólnotowych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 470 201,20 zł z wkładu krajowego.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w projekcie.
Prosimy o zgłaszanie się do swojego doradcy klienta w PUP w Piasecznie, ul. Szkolna 20, tel./fax 22 737 62 00, 737 62 28
oraz w drugiej siedzibie: ul. Chyliczkowska 20 A tel./fax 22 737 05 55, 735 46 60 
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek: 8.30 – 15.00.
www.puppiaseczno.com 

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)”.
Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy 
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.