| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2017 oraz 2018 r. realizuje projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” . 

Oś priorytetowa: Rozwój rynku pracy
Działanie: Aktywizacja zawodowa osób bezrozobtnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, posiadające I lub II profil pomocy. Przewidywana grupa docelowa projektu w 2017 i 2018r. wynosi 197 osób bezrobotnych (w tym 94 kobiet, 103 mężczyzn). W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne (osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy), osoby posiadające niskie kwalifikacje (tj. do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie), osoby w wieku 50 lat i więcej oraz kobiety.


W ramach projektu zaplanowano usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2016r. poz 645, z późń. zm.). W 2017 i 2018 roku, w ramach projektu zaplanowano następujące fomy wsparcia:
• staże – dla 30 osób
• szkolenia indywidualne – dla 30 osób
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 90 osób
• refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 17 stanowisk
• prace interwencyjne – dla 30 osób


Ponadto każdy uczestnik projektu skorzysta z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w ramach realizowanego projektu.

Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla poprawy sytuacji osób w wieku 30 lat i powyżej na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich zatrudnienia.
Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia.
Projekt zakłada realizację następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
a) dla osób w wieku 50 lat i więcej – na poziomie co najmniej 33%.
b) dla kobiet –na poziomie co najmniej 39%.
c) dla osób długotrwale bezrobotnych –na poziomie co najmniej 30%.
d) dla osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 33%
e) dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38%

Wartość realizowanego projektu wynosi 2 942 436,45zł (84,28% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), w tym:
• w 2017 roku: 1 362 509,33 zł (w tym 1 090 007,47 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• w 2018 roku: 1 579 927,12 zł (w tym 1 263 941,70 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do swojego doradcy klienta w PUP:
osoby z prawem do zasiłku oraz osoby z niepełnosprawnościami w Piasecznie ul. Szkolna 20, tel. 22 737 62 00, fax 737 62 28
 osoby bez prawa do zasiłku: w drugiej siedzibie PUP w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 A tel. 22 737 05 55, fax 22 735 46 60.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 8.30-15.00.