| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

 

 

 

 

Powiat Piaseczyński bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie ASI - Regionalnym Partnerstwie Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

 

 

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.
Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy TERYT dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.
Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.
Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.
Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).
W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:
- Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadającychim metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
- Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładaniena siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
- Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
- Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
- Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

CELE PROJEKTU ASI
Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.
Cele bezpośrednie Projektu to:
- Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).
- Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania.
- Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.
Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU
Rezultatami w rozumieniu bezpośrednich i natychmiastowych efektów Projektu będą:
- Uzupełniony o nowe e-usługi portal Wrota Mazowsza umożliwiający kontakt on-line z jednostką, w tym udostępnione nowe e-usługi dla przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli.
- Systemy dziedzinowe towarzyszące elektronicznym usługom wypełniające mechanizmy interoperacyjności.
- Scyfryzowane dane przestrzenne dla potrzeb uruchomienia usług, o których mowa w Ustawie
o infrastrukturze informacji przestrzennej, tj.
- Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
- Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
- Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
- Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych oraz utworzenie usługi w tym zakresie.
- Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług, który umożliwi:
-- Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
-- Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
-- Zwiększenie wydajności platformy systemowo-sprzętowej w województwie.
-- Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
-- Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
-- Wprowadzenie jednolitej platformy informatycznej na poziomie województwa.
-- Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
-- Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w JST z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
98 262 303,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
78 609 814,36 zł