| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

 

 Szukasz pracy? Masz mniej niż 30 lat? Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)"

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Przewidywana grupa docelowa projektu w 2017 i 2018r. wynosi 275 osób bezrobotnych (w tym 130 kobiet, 145 mężczyzn) zgodnie z powyższymi zapisami. W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej – faktyczny okres nieprzerwanego bezrobocia w przypadku osób w wieku poniżej 25 roku życia powyżej 6 miesięcy oraz w przypadku osób powyżej 25 roku życia powyżej 12 miesięcy, zalicza się również okres pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracja w PUP, zgodnie z oświadczeniem), osoby posiadające niskie kwalifikacje oraz osoby nie kwalifikujące się do w/w kategorii.

W ramach projektu zaplanowano usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2017r. poz 1065, z późń. zm.). W 2017 i 2018 roku, w ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące działania:

  • staże – dla 114 osób
  • szkolenia indywidualne – dla 55 osób
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 106 osób

Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich pracy.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia w przyszłości.

Projekt zakłada:

  1. a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%.
  2. b) dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%. 

       c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%.
       d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%
Wartość realizowanego projektu wynosi:
• w 2018 roku: 2 054 363,09 zł (w tym 1 731 417,21 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• w 2019 roku: 1 822 375,36 zł (w tym 1 535 897,95 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)