| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Powiat Piaseczyński przystąpił do Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:

 • obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w  spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000,00 zł dla autobusów;

 • obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 • obszar F – do 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON realizowanych projektów na terenie powiatu wynosi odpowiednio do:

 • 30% kosztów realizacji projektu w obszarze A
 • 35% kosztów realizacji projektu w obszarze B
 • 45% kosztów realizacji projektu w obszarze C
 • 55% kosztów realizacji projektu w obszarze D, natomiast 65% kosztów realizacji projektu w obszarze D w przypadku WTZ
 • 15% całkowitych kosztów realizacji projektu unijnego stanowiącego część wkładu własnego w obszarze E
 • do 70% kosztów realizacji projektu na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej w obszarze F;
 • w przypadku obszaru G wskaźniki kosztów nie zostały ustalone, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Warunkiem udziału w Programie jest nieposiadanie:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Środki stanowiące wkład własny beneficjentów pomocy bądź realizatorów Programu nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Wnioski w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z Programu wyrównywania różnic między regionami III wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C, D, F i G należy składać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego  2020 r.

Wnioski zarządców wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz wnioski samorządów gminnych i  organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać w terminie do 30 listopada 2020 r. bezpośrednio do Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie.

Wzory wniosków, procedury realizacji oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce: Programy i zadania realizowane obecnie.

Link do wniosków: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku!